G.D.P.R

 

Zásady ochrany osobných údajov na www.globalyst.sk

Informácie na spracovanie osobných údajov

Spoločnosť GLOBALYST, s.r.o., so sídlom na adrese Krivá 21, 040 01 Košice, PSČ 040 01, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám
odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a máte nárok
požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. V
prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na sídle spoločnosť.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov
GLOBALYST, s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby
sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na rizikovosť ich spracovanie. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup
žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v
prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie
Vaším právom je požiadať GLOBALYST, s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto
informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní, o čom by sme
Vás však informovali. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne
osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právovyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame o vašej osobe.Naším právom potom je, že môžeme zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich

získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľnej (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Aktualizácia údajov, právo na opravu
Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká
zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.
S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo
požadovať ich opravu.

Námietky
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s legislatívou, máte právo namietať a my následne preveríme
oprávnenosť Vašej požiadavky. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o
Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava

Právo na výmaz
Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru),
máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na
vymazanie sa nevzťahuje na spracovávanej údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú
niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu
ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov, však tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávaná a nebudú slúžiť k ďalším účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť
So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete 􀀼ež obracať na email alebo na sídlo našej spoločnos􀀼:
GLOBALYST, s.r.o.
Krivá 21
040 01 Košice

Webové stránky a súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch.
Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:
Vaša IP Adresa
Otváraná stránka nášho webu
Kód odpovedi http nebo https
Iden􀀼fikácia Vášho prehliadača
Tieto informácie spracovávame po dobu 1 mesiaca a len na účely našej právnej ochrany a oprávnených záujmov.
Súbory cookies
Keď navštivite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov
cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielajú, ani ich nijako nespracovávame. Súbory cookie
nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť.
Analýza a štatistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analy􀀼ckých služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú
Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z
ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania
webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany, prípadne iných oprávnených záujmov.

Zasielanie noviniek na email
V prípade, že máte záujem od GLOBALYST, s.r.o. dostávať ponuky prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a súhlasíte s takým
využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. GLOBALYST, s.r.o. neodovzdáva takto získanú
e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od GLOBALYST, s.r.o. nechcete
dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy na adrese , alebo písomne na sídle
spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov
GLOBALYST, s.r.o. bude spracovávať Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov.
Kontaktovať RK / záujem o inzerát
Ak kontaktujete realitnú kanceláriu (makléra) prostredníctvom formulára na globalyst.sk, ktorého prevádzkovateľom je GLOBALYST, s.r.o.,
budeme okrem iných údajov spracovávať aj Vaše osobné údaje. Tieto údaje nebudú poskytované ďalším subjektom.

Právny titul / Súhlas
Osobné údaje E-mail, telefónne číslo, meno, priezvisko
Účel spracovania Kontaktovanie realitné kancelárie
Doba spracovania 1 rok od odoslania formulára
Odoslanie inzerátu e-mailom
V prípade, že pošlete inzerát e-mailom prostredníctvom formulára na globalyst.sk, ktorého prevádzkovateľom je GLO BALYST, s.r.o., budeme
okrem iných údajov spracovávať aj Vaše osobné údaje. Tieto údaje nebudú poskytované ďalším subjektom okrem príjemca e-mailu.

Právny titul / Súhlas
Osobné údaje E-mail, meno, priezvisko
Účel spracovania Inzerát odoslaný zvolenému príjemcovi
Doba spracovania 1 rok od odoslania formulára

Vloženie nového dopytu
V prípade, že odošlite formulár dopytu na globalyst.sk, ktorého prevádzkovateľom je GLOBALYST, s.r.o., budeme okrem iných údajov
spracovávať aj Vaše osobné údaje. Tieto údaje nebudú poskytované ďalším subjektom.

Právny titul / Súhlas
Osobné údaje E-mail, meno, priezvisko
Účel spracovania Dopyt odoslaný realitnej kancelárii
Doba spracovania 1 rok od odoslania formulára